Handelsbetingelser


Spritaftalen
1.1 Safe-Hands ApS overlader brugsretten over udstyret, nævnt på forsiden, til kunden på de aftalte betingelser.

1.2 Inden endelig tiltrædelse af denne aftale vil Safe-Hands ApS foretage en kreditvurdering af kunden. Kundens kreditværdighed skal ligeledes være tilfredsstillende i forbindelse med en eventuel genforhandling af aftalen.

1.3 Aftalen er først bindende for Safe-Hands ApS, når den er forsynet med en underskrift fra Safe-Hands ApS’s hovedkontor.

Aftaleperiode
2.0 Denne aftale træder i kraft ved underskrivelsen og gælder i den periode, der er angivet på forsiden, og er
i hele perioden uopsigelig for begge parter, dog bortset fra misligholdelse, jvf. Punkt 11. Perioden regnes fra den 1. i måneden efter leveringsdatoen.

2.1 Aftalen vil, efter udløb af den på forsiden angivne periode løbe videre i et år ad gangen, med mindre kunden eller Safe-Hands ApS opsiger aftalen. Opsigelsesvarslet er 3 måneder. Opsigelsen skal være skriftlig.

Spritaftale
3.1 Safe-Hands ApS Godkendt sprit er inkludere i aftalen,

3.2 For brugsretten til udstyret skal kunden betale en grundpris. Dette fremkommer ved at ligge leje samt sprintaftale samme..

3.3 Sprit udover det aftalte antal afspritninger faktureres til samme gennemsnits pris som spritaftalen.

3.4 Safe-Hands ApS er berettiget til en gang hvert kalenderår, efter eget valg, at forhøje priserne med den årlige procentvise stigning i Danmarks Nettoprisindeks, dog maksimalt 5%. Prisstigningen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor Safe-Hands ApS meddeler dette til kunden. Meddelelse kan ske på faktura.

3.5 Safe-Hands ApS er ikke ansvarlig for eventuel forsinkelse ved udstyrets levering eller installation. Udstyret skal forblive på det sted, der er angivet på forsiden som leveringsadresse. Udstyret må ikke flyttes uden Safe-Hands ApS’ samtykke. Kunden er ansvarlig for flytning af udstyret indenfor leveringsadressen, for tilvejebringelsen af de for udstyrets installation, afprøvning og drift nødvendige, lokaleforhold, klimaanlæg, elinstallationer mv. Alle udgifter ved udstyrets installation og afhjælpning i forbindelse hermed påhviler kunden.

3.6 Såfremt aftalen indeholder sprint, kan ydelsen reguleres som følge af dokumenterede prisstigninger fra Safe-Hands ApSs leverandører af sprint. Et eventuelt ekstra forbrug af sprint faktureres særskilt jf. punkt 3.3

4.1 Sprintaftalen betales forud pr. termin og skal være Safe-Hands ApS i hænde senest 8 dage fra fakturadato.

4.2 Ved en for sen betaling efter denne aftale, skal kunden betale morarente af det forfaldne beløb. Renten er 2 % pr. påbegyndt måned, dog minimum kr. 50,00.
4.3 De i denne aftale nævnte priser tillægges moms og afgifter.
Variation af spritaftalen
5.0 Denne aftale kan varieres i løbet af aftaleperioden, hvis kundens behov vedrørende antal afspritninger eller
Maskintype / Antal ændres. Enhver ændring eller variation forudsætter dog Safe-Hands ApS’ godkendelse i hvert enkelt tilfælde, herunder godkendelse af kundens kreditværdighed jvf. Punkt 1.1 ovenfor.

Vedligeholdelse
6.1 Safe-Hands ApS afholder forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse i aftaleperioden mod betaling af service gebyr kr. 69,00 pr. måned
Der opkræves et gebyr på kr. 76,00 pr. forsendelse af sprit.

6.2 Ved forebyggende vedligeholdelse forstås eftersyn og tests samt kontrol, justering og udskiftning af komponenter. Ved afhjælpende vedligeholdelse forstås anden vedligeholdelse, der sker på begæring af kunden.

6.3 Vedligeholdelse omfatter ikke følgende:

a) Elektriske, i forhold til udstyret, eksterne installationer.
b) Ved brug af sprit der ikke er leveret og godkendt af Safe-Hands ApS
c) Installation eller flytning af udstyr eller tilbehør
d) Vedligeholdelse af driftstilbehør, ekstraudstyr, maskiner eller andre apparater, som ikke er omfattet af denne aftale.
e) Reparation eller anden service, som er nødvendiggjort pga. fejlbetjening, anvendelse af driftstilbehør, der ikke opfylder Safe-Hands ApS’ specificerede krav, forsømmelser af kunden, dennes personale eller tredjemand.
f) Reparation eller anden service, som er nødvendiggjort af udstyrets omgivelser. F.eks. afbrud eller udfald i elektricitetsforsyningen, ulykker eller andre omstændigheder, der er uden for Safe-Hands ApS’ kontrol, og som ikke kan betegnes som normal anvendelse af udstyret.
g) Reparation og service som følge af at Safe-Hands ApS uden egen skyld, er blevet forhindret i at udføre forebyggende arbejde.

6.4 Vedligeholdelse efter denne aftale udføres på alle hverdage indenfor normal kontortid. Vedligeholdelse på andre tidspunkter, aftales nærmere efter Safe-Hands ApS’ gældende priser.

6.5 Hos kunden vælges en ansvarlig person, som vil modtage uddannelse af Safe-Hands ApS i brugen af udstyret.

6.6 Safe-Hands ApS’ servicepersonale skal, indenfor rammerne af kundens sikkerhedsbestemmelser, uden hindring, i normal arbejdstid, have adgang til udstyret for at kunne foretage vedligeholdelse og udføre kontrol.

6.7 Hvis kunden udebliver med betaling i mere end 30 dage, har Safe-Hands ApS ret til umiddelbart at ophøre med at foretage service og vedligeholdelse. Eventuelle skader, der opstår som følge heraf, betales af kunden.

Kundens tilsyn
7.0 Kunden indestår for, at udstyret ikke bliver ødelagt eller udsat for værdiforringelse, fra det øjeblik
udstyret modtages og til udløb af aftaleperioden. Dette gælder dog ikke, hvis det er Safe-Hands ApS, der er skyld i skaden eller værdiforringelsen. Kunden skal forsøge at undgå unormal slitage og forebygge ødelæggelsen.

Ansvar
9.1 Safe-Hands ApS er ikke ansvarlig for skade på ting og personer, som forvoldes af egenskaber ved udstyret eller af vedligeholdelsesarbejde udført på udstyret. Safe-Hands ApS er heller ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.

9.2 Kunden er ansvarlig for skader, der forvoldes på udstyret og for person- og tingskader ved anvendelse af udstyret. Kunden skal endvidere holde Safe-Hands ApS skadesløs overfor krav rejst af tredjemand mod Safe-Hands ApS som følge af denne aftale.

9.3 Safe-Hands ApS er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer pga. lovbrud, offentlige indgreb, krig, strejke, lockout eller blokade, uanset om Safe-Hands ApS er part i eller genstand for en af de ovenfor nævnte skadevoldende årsager.

Ejendomsret
10.1 Udstyret er Safe-Hands ApS’ ejendom, og Safe-Hands ApS er berettiget til, når som helst at kræve det af kontrakten omfattende udstyr forevist på leveringsadressen.

10.2 Kunden må ikke sælge, udleje, pantsætte eller på anden måde disponere over udstyret uden Safe-Hands ApS’ tilladelse. Overtrædelse af dette punkt medfører umiddelbar ophævelse af kontrakten.

Aftalens ophør før udløb
11.0 Safe-Hands ApS har ret til at ophæve aftalen med omgående virkning, når:

a) Kunden er i restance med betaling af forfaldne afgifter i mere end 30 dage eller på anden måde bryder de i denne aftale fastsatte bestemmelser.
b) Udstyret åbenbart vanrøgtes eller udsættes for unormal anvendelse.
c) Kunden bruger sprint der ikke er leveret og godkendt af Safe-Hands ApS
d) Kunden går konkurs, i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, insolvenserklæring eller almindeligvis må anses for at være ude af stand til at betale.

Aftalens ophør
12.1 Ved aftalens ophør i forbindelse med aftaleperiodens udløb, ved opsigelse eller ved ophævelse efter punkterne 10.1 eller 11.0 skal udstyret for kundens regning tilbageleveres til Safe-Hands ApS eller en af
Safe-Hands ApS udpeget tredjemand. Udstyret skal tilbageleveres i den stand, kunden fik det i hænde bortset fra almindelig slitage.

12.2 Ved aftaleperiodens udløb er kunden pligtig til at betale udestående fordringer efter denne aftale. Ophører aftalen ved ophævelse efter punkterne 10.1 eller 11.0 skal kunden som erstatning for sit aftalebrud, betale summen af den aftalte pris ganget med den aftalte minimumsvolumen for hver periode i tidsrummet fra aftalens opsigelse og frem til udløbet af aftaleperioden, fratrukket en årlig indlånsrente af dette beløb.

Overdragelse af rettigheder
13.1 Safe-Hands ApS har ret til at overdrage sine rettigheder efter denne aftale til tredjemand. Dette gælder
også overdragelsen af ejendomsretten til udstyret.

Værneting
14.0 Enhver tvist, der opstår mellem kunden og Safe-Hands ApS vedrørende denne aftale, skal afgøres ved
Randers Byret eller Vestre Landsret.

Meddelelser
15.1 Kunden skal skriftligt meddele adresseforandring til Safe-Hands ApS, senest 14 dage inden flytning af
udstyret finder sted.

15.2 Er meddelelser, som indvirker på denne aftale, afsendt af kunden med rekommanderet brev til hans i denne aftale nævnte adresse eller til den ændrede adresse, vil meddelelser være at betragte som kommet til kundens kendskab senest 3 dage efter afsendelse. Er meddelelsen afsendt med telegram, vil den være at betragte som kommet til kundens kendskab senest 24 timer efter afsendelse.

Finansieringskilde
16.1 Ejendomsretten til det hos Dem opstillede udstyr, i henhold til ovennævnte aftale, kan overdrages til finansieringskilde.

16.2 Ydelserne for brugsretten til udstyret vedr. leje og spritaftale kan ligeledes overdrages til finansieringskilden.

16.3 Dette medfører, at ydelserne alene med frigørende virkning kan betale disse ydelser til finansieringskilden.

16.4 Vedligeholdelse, service og garanti på udstyret påhviler fortsat i henhold til spritaftalen alene en af Safe-Hands ApS udpeget serviceleverandør. Finansieringskilden har ikke i forbindelse med overdragelsen af ejendomsretten og ydelserne påtaget sig nogen forpligtelse til at yde vedligeholdelse, service og garanti på udstyret eller ansvar for evt. efterfølgende mangler.

16.5 I henhold til Driftsaftalens pkt. 5 kan retten til at aftale ændringer, tilføjelser eller yde henstand med betaling af ydelser ligeledes overdrages til finansieringskilden.

16.6 Ydelserne for brugsretten til udstyret vedr. spritaftalen, service og leje tilfalder fortsat Safe-Hands ApS og vil blive faktureret direkte fra Safe-Hands ApS.

Menu